Results for
View Global Results

Rank Participant Participation type Total Time Levels completed Finished
1 AKO 03:45:01 6 No
2 BaStMa 02:39:05 5 No
3 J-vorinos 02:42:39 5 No
4 WillCode4Food 03:19:31 5 No
5 Macronic 03:20:00 5 No
6 II Collab 03:25:13 5 No
7 Trudne Pytanie 03:40:21 5 No
8 cahirki 03:47:56 5 No
9 Ambasada Ptuja 02:13:57 4 No
10 tmp 02:21:50 4 No
11 wiaterek105 02:32:14 4 No
12 chug jugs 03:07:37 4 No
13 KoderSchnitzel 03:37:03 4 No
14 gahaalt 03:59:17 4 No
15 kochanowski 02:33:42 3 No
16 Matiw51 02:36:17 3 No
17 Mr. Bryftrygier KuЯa 02:38:25 3 No
18 Amoebies 02:41:16 3 No
19 kacperski1 03:08:52 3 No
20 859 03:56:16 3 No
21 Osiek 01:59:28 2 No
22 GGB 03:29:39 2 No
23 /dev/null 04:09:45 2 No
24 Dzienciou 00:42:24 1 No
25 KarolL 01:11:20 1 No
26 SislenceSoftware - 0 No
27 TT - 0 No
28 bnisztuk - 0 No
29 danielk - 0 No
30 sidmas - 0 No
Coder Name Lottery tickets (range 1 - 51)
/dev/null
859
AKO 4, 23, 41, 9, 26, 10, 27, 44, 46, 30
Ambasada Ptuja 45
Amoebies
BaStMa 32, 33, 49, 2, 51, 5, 37, 22, 11, 14
Dzienciou
GGB
II Collab 38, 24, 28, 29
J-vorinos 48, 18, 35, 3, 19, 6, 39, 40, 25, 42
KarolL
KoderSchnitzel
Macronic 36, 21, 7, 12
Matiw51
Mr. Bryftrygier KuЯa
Osiek
SislenceSoftware
TT
Trudne Pytanie 16, 1, 43, 47
WillCode4Food 17, 50, 13, 31
bnisztuk
cahirki 8
chug jugs 20
danielk
gahaalt
kacperski1
kochanowski
sidmas
tmp 15
wiaterek105 34